AYUDAS DIPUTACIÓN PONTEVEDRA A LA COFRADIA DE RAXÓ AÑO 2020

La Diputación Provincial de Pontevedra concedió a la Cofradía de Pescadores de Raxó una ayuda por importe de 4.271,82 € con fecha: 29-07-2020.

Para inversiones en seguridad, sistemas informáticos y pesaje de capturas, en concreto:

CARTEL AYUDAS 2020

Instalación de mamparas y pantallas de protección contra el contagio de la Covid19, dos smartphone y un portátil, una báscula con certificado de calibración y verificación para instalar en el punto de descarga del muelle de Raxó y equipamientos de seguridad y salvamento para la embarcación de vigilancia de la cofradía denominada PUNTA SINTAS UNO 5ªVI-2-1-19.

 

SUBVENCIÓN CONSELLERÍA DO MAR E FEMP VIGILANCIA PE209C-2020F-005 (1-7-2020 a 30-06-2021)

DIVULGACIÓN DEL PROYECTO DE VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN XERAL DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO DE ACUERDO CON LA ORDEN DE 23 DE ABRIL DE 2020.

Con data 19-08-2020, a Consellería  do Mar concedeu unha subvención á Confraria de Pescadores de Raxó por importe de 14.823,00 € para cubrir os gastos da vixilancia (contratación dun gardapesca marítimo e o equipamiento de xeolocalización por GPS) para o periodo comprendido entre el 01-07-2020 ata o 30-06-2021.

O presente proxecto ten coma obxectivo principal a xestión responsable e sostible dos recursos e hábitats costeiros,  con accións concretas coma a vixilancia e control da extracción de moluscos dos bancos marisqueiros, o control do estado sanitario do recurso, ademais de moitas outras xa especificadas pero sen estas dúas concretas non sería posible levar a cabo a actividade marisqueira diaria,  sempre de acordo co plan de xestión aprobado nin se podería garantir a salubridade do producto,  polo que a administración non estaría en situación de autorizar a súa recollida e venda.

Desde este punto de vista, o impacto productivo,  económico é social do proxecto resulta evidente.

O seguimento continuo das zonas de traballo para comprobar a súa situación e o inventario que se realiza de especies, impactos, estado epidemiolóxico e demais, permiten garantir o bo estado ambiental do ecosistema e do recurso,  cumprindo outro dos obxectivos do proxecto e mantendo un seguimento ambiental moi importante de cara ó futuro e a unha construción de series históricas de datos que axuden na xestión da zona a todos os niveis mediante a coloboración coa Asistencia Técnica. Este seguimento continuo tamén resulta fundamental no aproveitamento máximo do recurso sen chegar ós límites de risco na súa explotación.

A nivel social e medioambiental a formación do sector en prácticas respectuosas co medio e coa sustentabilidade do recurso, así como a divulgación a outros sectores da sociedade, terá un impacto moi positivo no medio e longo prazo,  sendo xa notables as melloras neste aspecto nestes momentos.

A vixilancia permitiu manter o control da actividade,  freando o furtivismo interno e externo,  coa emisión das correspondentes acatas de incidencia. Esta tarefa é fundamental para conseguir unha axeitada explotación dos recursos, facendo tamén unha labor pedagóxica e disuasoria diaria.

Consideramos plenamente acadados os obxectivos plantexados co proxecto asi como os resultados obtidos.

O porcentaxe da axuda concedida es do 75% por parte da Unión Europea e do 25% por parte da Consellería do Mar de la Xunta de Galicia.

 

 

 

CONVENIO SUSCRITO CON ENCE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA EMBARCACIÓN DE VIGILANCIA

Con fecha 28-11-2019, ENCE y la Cofradía de Pescadores de Raxó suscribieron un convenio de colaboración por importe de 13.000 € para cubrir parte del coste de la construcción de su nueva embarcación de vigilancia denominada «PUNTA SINAS UNO». Esta nueva embarcación de vigilancia ha comenzado a construirse en marzo 2019 por parte de Astilleros Polymade en Portonovo (Sanxexo) y está previsto que entre en servicio a lo largo de 2020.

 

 

FOTOGRAFIAS ACCIONES III PLAN SOCIAL ENCE 2019

NUEVA EMBARCACIÓN DE VIGILANCIA DENOMINADA PUNTA SINAS UNO.

 

NUEVA INSTALACIÓN DE LUCES LED EN UNO DE LOS LOCALES DE LA COFRADÍA.

 

 

 

 

MEJORAS EDIFICIO SOCIAL: TRABAJOS CARPINTERIA ALUMINIO EXTERIOR EDIFICIO

    

                

 

 

 

INSTALACIÓN EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN EN LA  OFICINA DE LA COFRADÍA

 

 

 

 

ADQUISIÓN CÁMARA SUBACUATICA PARA GRABACIÓN DE LOS FONDOS MARINOS

 

 

 

 

 

 

OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DEL SALÓN DE ACTOS DE LA COFRADIA

III PLAN SOCIAL ENCE AÑO 2019

La Cofradía de Pescadores San Gregorio de Raxó ha resultado beneficiaria de una subvención del III plan social de ENCE con fecha 31-01-2020 por importe de 47.000 € para la realización de las siguientes acciones incluidas en su proyecto:

-Construcción de una nueva embarcación de vigilancia denominada PUNTA SINAS UNO

-Creación y mantenimiento del empleo (gastos de contratación del secretario de  la  cofradía desde febrero a octubre de 2020 por importe de 11.232,45 €)

-Regeneración de los bancos marisqueros (modificado por inversiones en el edificio social y dotación de equipos de la nueva embarcación de vigilancia PUNTA SINAS UNO)

-Mejoras y mantenimiento de su edificio social.

-Una cámara subacuática para la  grabación de los  fondos marinos (por importe de 349,63 €)

-Construcción de un carro varadero para el transporte y varada de embarcaciones en  el muelle (por importe de 4.500,00 €)

-Gastos corrientes y administrativos.

Subvención Consellería do Mar y FEMP máquina calibradora de moluscos bivalvos

 

Se publican fotografías de la máquina calibradora subvencionada por parte de la Consellería do Mar y el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca (FEMP), recibida por la Cofradía de Raxó con fecha 27 de septiembre de 2019, el equipamiento quedó instalado en el remolque adaptado para el control de marisqueo a pie propiedad de la cofradía, ubicado en el muelle de A Canteira en Combarro, el importe total de la subvención concedida ascendió a veinticinco mil quinientos cincuenta euros (25.550,00 €), según resolución de la Consellería do Mar de 21 de mayo de 2019, con este equipamiento se logran los objetivos que pretendía la cofradía, al poder disponer de una máquina calibradora para el pesado y cribado de los moluscos bivalvos (almeja fina y japónica) que se extraen de los bancos marisqueros ubicados en su ámbito territorial.

 

 

 

CARTEL DA AXUDA CONCEDIDA (PERIODO 2019-2020) PARA A VIXILANCIA POR PARTE DO FEMP E DA CONSELLERÍA DO MAR

 

O presente proxecto (período 2019-2020) ten coma obxectivo dotar á Confraría de Pescadores de Raxó de persoal de vixilancia (gardapesca marítimo) que lle permita unha explotación responsable e sustentable dos recursos marisqueiros e os seus hábitats, tanto en marisqueo a pé coma en marisqueo a frote. Acadouse o obxectivo proposto o inicio do proxecto sendo o resultado altamente satisfactorio, sendo as principais actividades executadas as seguintes:

-Xornadas de vixilancia, xornadas de controis de marisqueo a pé e a frote, xornadas de semicultivo a pé (rareos, traslados, limpezas, etc…), emisión de actas de denuncia, colaboración cos gardapescas das confrarías de Pontevedra e Lourizán (vixilancias conxuntas) e Servizo de Gardacostas da Xunta de Galicia.

Para a consecución do presente proxecto resulta indispensable a aportación económica da Adminstración Autonómica e da Unión Europea cun 75% do custo total.