Archivo de la categoría: Anuncios

AXUDA DA CONSELLERÍA DO MAR PARA A REXENERACIÓN DO BANCO MARISQUEIRO DE A BRENSA (Ría de Pontevedra)

A Consellería do Mar ven de conceder á Confraría de Pescadores de Raxó con data 06-05-2022, unha axuda de 12.000,00 € destinada a repoboación con semente autóctona (ameixa babosa) destinada ó banco marisqueiro a flote da Brensa.

Esta axuda está financiada ó 100% pola Consellería do Mar, esta regulada pola Orde de 5 de xaneiro de 2022 (DOG. nº 22 de 2-2-2022) e número de expediente PE209H-2022-009.

SUBVENCIÓN CONSELLERÍA DO MAR E FEMP PARA A REALIZACION DE CURSOS DESTINADOS OS PROFESIONAIS DO MAR

CON DATA 29-12-2021 A CONSELLERÍA DO MAR (DIRECCIÓN XERAL DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO) CONCEDEULLE Á CONFRARIA DE RAXÓ UNHA AXUDA DE 6.540,00 € PARA A REALIZACIÓN DE CATRO CURSOS PROFESIONAIS DE FORMACIÓN SANITARIA DESTINADOS OS PROFESIONAIS DO MAR ASOCIADOS A CONFRARÍA.

GRACIAS A ESTA AXUDA OS PROFESIONAIS DO MAR QUE PRECISEN FACER ESTE CURSO SANITARIO DE FORMACIÓN INICIAL OU ACTUALIZAR O QUE XA TEÑAN FEITO PODERÁN ASISTIR OS MESMOS NO SALÓN DE ACTOS DA CONFRARÍA DE RAXÓ NAS DATAS QUE SE ACORDEN ANTES DO 30-09-2022 E ACADAR ASÍ A FORMACIÓN SANITARIA SUFICIENTE E NECESARIA PARA PODER DESPACHAR AS SÚAS EMBARCACIÓNS TANTO COMA PROPIETARIOS-ARMADORES OU COMA PERSOAL ENROLADO SEGUNDO A LEXISLACIÓN VIXENTE.

A SUBVENCIÓN ESTA FINANCIADA NUN 25% POLA CONSELLERÍA DO MAR (1.635,00 €) E NUN 75% POLO FEMP DA UNIÓN EUROPEA (4.905,00 €).

 

SUBVENCION DA CONSELLERIA DO MAR E DO FEMP PARA A COMPRA DE DUAS TRASPALETAS INOX PARA O MOVEMENTO DE CARGAS NOS PEIRAOS DA CONFRARIA DE RAXÓ

A CONSELLERÍA DO MAR CON DATA 29-10-2021 CONCEDEU UNHA AXUDA A CONFRARIA DE PESCADORES DE RAXÓ  SEGUNDO O PROXECTO PRESENTADO O 09-09-2021 E DENOMINADO:

«MOVEMENTO DE CARGAS NAS INSTACIONS PESQUEIRAS E MARISQUEIRAS DA CONFRARIA DE RAXO»

O PROXECTO ESTA COFINANCIADO POLA CONSELLERÍA DO MAR E POLO FEMP DA UNIÓN EUROPEA  E CONSISTE NA FINANCIACIÓN PARA A COMPRA DE DUAS TRASPALETAS EN INOX PARA O MOVEMENTO DE CARGAS NOS PORTOS DO ÁMBITO TERRITORIAL DA CONFRARIA DE RAXÓ.

O PROXECTO APROBADO TEN O NÚMERO DE EXPTE: PE209G-2021/5

 IMPORTE CONCEDIDO E DE: 4.280,00 €

O porcentaxe da axuda concedida e do 75% por parte da Unión Europea (FEMP) e do 25% por parte da Consellería do Mar de la Xunta de Galicia.

SUBVENCIÓN CONSELLERÍA DO MAR E FEMP VIGILANCIA PE209C-2021F-011 (1-7-2021 a 30-06-2023)

CARTEL DIFUSIÓN PROYECTO VIGILANCIA COFRADIA DE RAXO PERIODO 1-7-2021 A 30-06-2023DIVULGACIÓN DO PROXECTO DE VIXILANCIA DE ACORDO COAS INSTRUCCIONS DA DIRECCIÓN XERAL DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO E COA ORDE DE 10 DE XUÑO DE 2021.

Con data 05-11-2021, a Consellería  do Mar concedeu unha subvención á Confraria de Pescadores de Raxó por importe de 34.374,48 € para cubrir os gastos da vixilancia (contratación dun gardapesca marítimo e o equipamiento de xeolocalización por GPS) para o periodo comprendido entre el 01-07-2021 ata o 30-06-2023.

O presente proxecto ten coma obxectivo principal a xestión responsable e sostible dos recursos e hábitats costeiros,  con accións concretas coma a vixilancia e control da extracción de moluscos dos bancos marisqueiros, o control do estado sanitario do recurso, ademais de moitas outras xa especificadas pero sen estas dúas concretas non sería posible levar a cabo a actividade marisqueira diaria,  sempre de acordo co plan de xestión aprobado nin se podería garantir a salubridade do producto,  polo que a administración non estaría en situación de autorizar a súa recollida e venda.

Desde este punto de vista, o impacto productivo,  económico é social do proxecto resulta evidente.

O seguimento continuo das zonas de traballo para comprobar a súa situación e o inventario que se realiza de especies, impactos, estado epidemiolóxico e demais, permiten garantir o bo estado ambiental do ecosistema e do recurso,  cumprindo outro dos obxectivos do proxecto e mantendo un seguimento ambiental moi importante de cara ó futuro e a unha construción de series históricas de datos que axuden na xestión da zona a todos os niveis mediante a coloboración coa Asistencia Técnica. Este seguimento continuo tamén resulta fundamental no aproveitamento máximo do recurso sen chegar ós límites de risco na súa explotación.

A nivel social e medioambiental a formación do sector en prácticas respectuosas co medio e coa sustentabilidade do recurso, así como a divulgación a outros sectores da sociedade, terá un impacto moi positivo no medio e longo prazo,  sendo xa notables as melloras neste aspecto nestes momentos.

A vixilancia permite manter o control da actividade,  freando o furtivismo interno e externo,  coa emisión das correspondentes actas de incidencia. Esta tarefa é fundamental para conseguir unha axeitada explotación dos recursos, facendo tamén unha labor pedagóxica e disuasoria diaria.

O porcentaxe da axuda concedida e do 75% por parte da Unión Europea e do 25% por parte da Consellería do Mar de la Xunta de Galicia.

AXUDA PARA A REPOBOACIÓN CON SEMENTE AUTÓCTONA NO MARISQUEO A FLOTE NA CONFRARIA DE PESCADORES DE RAXÓ ANO 2021

A Consellería do Mar e o FEMP (Unión Europea) veñen de conceder á Confraría de Pescadores de Raxó con data 28-07-2021, unha axuda de 40.000,00 € destinada a repoboación con semente autóctona (ameixa babosa) destinada os bancos marisqueiros a  flote (Aguillóns). Esta axuda está financiada nun 25% (10.000,00 €) pola Consellería do Mar e nun 75% (30.000,00 €) polo programa FEMP da Unión Europea, esta regulada pola Orde de 5 de xaneiro de 2021 (DOG. nº 24 del 05-02-2021) e número de expediente PE209B-2021F.

CARTEL AYUDA COMPRA SEMILLA ALMEJA BABOSA PARA BANCO AGUILLÓNS A FLOTE AÑO 2021

Fotografías da xornada de sementeira no banco marisqueiro de Aguillóns (17-09-2021)

XORNADA INFORMATIVA AXUDA PROXECTO VIXILANCIA 2020-2021

  • XORNADA INFORMATIVA PARA DAR PUBLICIDADE A AXUDA RECIBIDA DA CONSELLERIA DO MAR E DA UNIÓN EUROPEA CON EXPEDIENTE PE209C-2020F-005, DACORDO CO ARTIGO 5.2.i) DA INSTRUCCIÓN DE 22 DE MAIO DE 2020 DA DIRECCIÓN XERAL DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO O ABEIRO DA ORDEN 23 DE ABRIL DE 2020, EXPEDIENTE PE209C-2020F-005, “Vixilancia e conservación dos bancos marisqueiros no ámbito da Confraría de Raxó 2020-2021”

XORNADA INFORMATIVA PROXECTO VIXILANCIA 2020-2021 CONFRARIA DE RAXÓ

Comunicación ayuda vigilancia 2020-2021 a los socios de la cofradía

 

AYUDAS DIPUTACIÓN PONTEVEDRA A LA COFRADIA DE RAXÓ AÑO 2020

La Diputación Provincial de Pontevedra concedió a la Cofradía de Pescadores de Raxó una ayuda por importe de 4.271,82 € con fecha: 29-07-2020.

Para inversiones en seguridad, sistemas informáticos y pesaje de capturas, en concreto:

CARTEL AYUDAS 2020

Instalación de mamparas y pantallas de protección contra el contagio de la Covid19, dos smartphone y un portátil, una báscula con certificado de calibración y verificación para instalar en el punto de descarga del muelle de Raxó y equipamientos de seguridad y salvamento para la embarcación de vigilancia de la cofradía denominada PUNTA SINTAS UNO 5ªVI-2-1-19.

 

SUBVENCIÓN CONSELLERÍA DO MAR E FEMP VIGILANCIA PE209C-2020F-005 (1-7-2020 a 30-06-2021)

DIVULGACIÓN DEL PROYECTO DE VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN XERAL DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO DE ACUERDO CON LA ORDEN DE 23 DE ABRIL DE 2020.

Con data 19-08-2020, a Consellería  do Mar concedeu unha subvención á Confraria de Pescadores de Raxó por importe de 14.823,00 € para cubrir os gastos da vixilancia (contratación dun gardapesca marítimo e o equipamiento de xeolocalización por GPS) para o periodo comprendido entre el 01-07-2020 ata o 30-06-2021.

O presente proxecto ten coma obxectivo principal a xestión responsable e sostible dos recursos e hábitats costeiros,  con accións concretas coma a vixilancia e control da extracción de moluscos dos bancos marisqueiros, o control do estado sanitario do recurso, ademais de moitas outras xa especificadas pero sen estas dúas concretas non sería posible levar a cabo a actividade marisqueira diaria,  sempre de acordo co plan de xestión aprobado nin se podería garantir a salubridade do producto,  polo que a administración non estaría en situación de autorizar a súa recollida e venda.

Desde este punto de vista, o impacto productivo,  económico é social do proxecto resulta evidente.

O seguimento continuo das zonas de traballo para comprobar a súa situación e o inventario que se realiza de especies, impactos, estado epidemiolóxico e demais, permiten garantir o bo estado ambiental do ecosistema e do recurso,  cumprindo outro dos obxectivos do proxecto e mantendo un seguimento ambiental moi importante de cara ó futuro e a unha construción de series históricas de datos que axuden na xestión da zona a todos os niveis mediante a coloboración coa Asistencia Técnica. Este seguimento continuo tamén resulta fundamental no aproveitamento máximo do recurso sen chegar ós límites de risco na súa explotación.

A nivel social e medioambiental a formación do sector en prácticas respectuosas co medio e coa sustentabilidade do recurso, así como a divulgación a outros sectores da sociedade, terá un impacto moi positivo no medio e longo prazo,  sendo xa notables as melloras neste aspecto nestes momentos.

A vixilancia permitiu manter o control da actividade,  freando o furtivismo interno e externo,  coa emisión das correspondentes acatas de incidencia. Esta tarefa é fundamental para conseguir unha axeitada explotación dos recursos, facendo tamén unha labor pedagóxica e disuasoria diaria.

Consideramos plenamente acadados os obxectivos plantexados co proxecto asi como os resultados obtidos.

O porcentaxe da axuda concedida es do 75% por parte da Unión Europea e do 25% por parte da Consellería do Mar de la Xunta de Galicia.