CARTEL DA AXUDA CONCEDIDA (PERIODO 2018-2019) PARA A VIXILANCIA POR PARTE DO FEMP E DA CONSELLERÍA DO MAR

O presente proxecto (período 2018-2019) ten coma obxectivo dotar á confraría de pescadores de Raxó de persoal de vixilancia (gardapesca marítimo) que lle permita unha explotación responsable e sustentable dos recursos marisqueiros e os hábitats, tanto en marisqueo a pé coma en marisqueo a frote. Acadouse o obxectivo proposto o inicio do proxecto sendo o resultado altamente satisfactorio, sendo as principais actividades executadas as seguintes:

-Xornadas de vixilancia, xornadas de controis de marisqueo a pé e a frote, xornadas de semicultivo a pé (rareos, traslados, limpezas, etc…), emisión de actas de denuncia, colaboración cos gardapescas das confrarías de Pontevedra e Lourizán (vixilancias conxuntas).

Para a consecución do presente proxecto resulta indispensable a aportación económica da Adminstración Autonómica e da Unión Europea cun 70% do custo total.